شمشیربازی

حذف شمشیربازان اپه و فلوره ایران در قهرمانی نوجوانان آسیا

شمشیربازان دختر و پسر ایران در رقابت اسلحه های اپه و فلوره قهرمانی نوجوانان آسیا شکست خوردند و از دور مسابقات کنار رفتند.

24 اردیبهشت 1401